mar 31

Oznam Biskupského úradu v Banskej Bystrici.

Drahí veriaci – bratia a sestry!

Vzhľadom na nízky počet našich seminaristov a znižujúce sa finančné dotácie z univerzity, budú naši badínski seminaristi od akademického r. 2019/2020 študovať a formovať sa na kňazskú vysviacku v kňazskom seminári v Nitre. Do r. 2002 bola prevádzka nášho kňazského seminára plne financovaná zo štátneho rozpočtu. Ale po zákonnej úprave financovania seminárov v r. 2002 a 2007 muselo už aj biskupstvo dotovať prevádzku seminára. V súčasnosti je mesačný príspevok biskupstva na chod seminára takmer 20.000,- € mesačne.Súčasný počet seminaristov v Badíne je len 23 a stále klesá (pritom badínsky seminár je projektovaný pre 120 seminaristov). Počas návštevy slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme (r. 2015) viaceré rímske kongregácie odporúčali biskupom zlučovať „malé“ semináre. V málo početných seminároch chýba totiž konkurenčné akademické prostredie, čím klesá kvalita vzdelávania aj duchovnej formácie, a prevádzkovanie „malých“ seminárov je značne neefektívne.Drahí bratia a sestry! Ďakujeme z úprimného srdca všetkým vám, ktorí ste náš seminár obetavo stavali a podporovali, lebo toto dielo prináša veľké Božie požehnanie pre celé biskupstvo.Budovu seminára v Badíne si zachováme a budeme ju využívať najmä na duchovné účely,kde budete môcť prichádzať aj vy.Zároveň vás úprimne prosíme o modlitby a podporu našich seminaristov aj naďalej, aby sme mali dostatok seminaristov aj novokňazov. Takto prechovávame istú nádej, že ak budú počty našich seminaristov dostatočne vysoké, náš seminár nimi opäť ožije.

BÚ BB, Banská Bystrica, 20.3.2019

 

máj 27

Farská púť do Medžugoria

Farská púť do Medžugoria

Naša farnost‘ organizuje v dňoch 30.07.2018 – 07.08 2018 púť‘ do Medžugoria s duchovným doprovodom pána farára Miloša Jakubíka
 

 

ORGANIZÁCIA PÚTE

Predbežný program :

 1. deň -odchod zo Slovenska (v popoludnajších hodinách) 30.07.2018 …
 1. deň -príchod na Vepric (sv. omša, 9-hodinová prestávka s pobytom pri mori na Makarskej riviére v závislosti od počasia), príchod do Medžugoria v podvečerných hodinách.
  Po príchode a ubytovaní sa je naplanovaná večera.
 1. -7. deň – program 29.Festivalu mladých – Mladifest 2018.
 1. deň -raňajky, odchod z Medžugoria na Makarskú riviéru, 9-hodinová prestávka s možnost’ou pobytu pri mori, odchod na Slovensko v podvečerných hodinách.
 1. deň -príchod na Slovensko ráno 08.2018.

 

CENA 240,- €

Cena obsahuje

 • doprava moderným autobusom
 • 6 x ubytovanie s polpenziou
 • cestovné poistenie

 

KONTAKT

 • p.Anna Debnarová 0915 979939

 

máj 01

Prenajatie pozemkov

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Badín, Banská 26, 976 32  Badín

OZNAM

o zámere prenajať pozemky

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Badín, IČO: 31932720 (ďalej vyhlasovateľ) oznamuje, že má na prenájom: lesné pozemky, trvalé trávnaté porasty a ostatné plochy, nachádzajúce sa v katastrálnom území Badín, okres Banská Bystrica, obec Badín. Pozemky sú evidované na liste vlastníctva č. 1155 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Badín. Podrobná špecifikácia pozemkov je uvedená v sumarizačnom liste, ako súčasť tohto oznamu zverejnený na webovej stránke farnosti http://badin.fara.sk/. Záujemcovia môžu svoju ponuku predložiť na celok uvedených pozemkov alebo len na časť pozemkov podľa druhu vyznačeného v priloženom sumarizačnom liste,ktorý nájdete tu

Doba nájmu: na dobu určitú 10 rokov – od 01. 01. 2019 v súvislosti s ukončením doby trvania súčasne uzatvorených nájomných zmlúv k 31. 12. 2018.

Ponuka musí obsahovať:        

 1. Návrh výšky ceny nájmu za m2– prepočtom na „ha“.
 2. Zámer využitia predmetu nájmuvyjadrený jednoduchým opisom a podmienky nájmu. Po ukončení lehoty stanovenej na predkladanie ponúk bude prebiehať osobné stretnutie s každým záujemcom. V ponuke žiadame uviesť kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail.
 3. Skúsenosti v hospodárení v lesoch.

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku a podpísaná osobou oprávnenou konať v mene záujemcu (v prípade fyzickej osoby priamo fyzickou osobou, v prípade právnickej osoby štatutárnym zástupcom).

Predloženú ponuku nie je možné meniť a dopĺňať, ani ju upravovať po uplynutí lehoty stanovenej na predkladanie ponúk.

Lehota zverejnenia oznamu o zámere prenechať pozemky do nájmu

Zverejnenie oznamu na webovej stránke farnosti Badín: do 15. 06. 2018

Lehoty a spôsob predkladania ponuky

 • ponuku je potrebné doručiť nasledovne:
 1. a) termín a čas doručenia: do 15. 06. 2018 do 16,00 hod.,
 2. b) forma a počet: písomná forma v jednom vyhotovení
 3. c) spôsob a adresa doručenia:
  poštou na adresu: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Badín, Banská 26, 976 32  Badín
  osobne

Výsledok z vyhodnotenia ponúk sa oznámi každému z účastníkov písomne listom, či uspel alebo neuspel do 10 dní odo dňa vyhotovenia. Zároveň výsledok oznámi na webovej stránke farnosti.

Vyhlasovateľ a úspešný záujemca následne uzatvoria nájomnú zmluvu.

Sumarizačný list .

                                                               Správca farnosti: Mgr. Miloš Jakubík, farár

V Badíne, 1. 5. 2018