Oznamy

Verejné slávenie Eucharistie vo farnosti

Svätej Kataríny Alexandrijskej v Badíne

a vo filiálkach Vlkanová a Hronsek

sa v dňoch od 12. 3. 2020 až do odvolania  neuskutočňuje.


Konferencia biskupov Slovenska vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i na základe nariadenia vlády SR stanovuje, aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do odvolania.
Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz  dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období  od účasti na nedeľnej svätej omši. 
V tejto osobitnej situácii, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb, či už osobne alebo v rodine.
Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše a liturgické dianie prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.

Veľkonočné spovedanie – tzv. spoločné – nie je možné.

 

Tento rok nemožno v našich farnostiach vysluhovať sviatosť zmierenia doteraz zaužívaným „hromadným spôsobom“ (tzv. spoločné spovede). Na pokyn zdravotníckych a občianskych autorít sa nemajú zhromažďovať viacerí ľudia na jednom mieste. Tak sa maximálne chránia pred prenosom vírusu na seba či na iných ľudí.

Z tohto dôvodu je vhodné, aby sme si sami často vzbudzovali dokonalú ľútosť s pevným rozhodnutím vyspovedať sa pri najbližšej príležitosti. Princíp „nevychádzať z domu“ je aj pre veriacich kľúčový.

Pre individuálne prijatie sviatosti zmierenia – pri zachovaní všetkých povinných a potrebných opatrení (rúško, odstup, jednotlivo, atď.) v kostoloch našej farnosti, alebo vo vonkajšom priestore pri kostole je kňaz farnosti prítomný v kostole:

Badín        – utorok   7. apríla 16.00 – 18.00 hod.

Hronsek    – streda    8. apríla 16.00 – 18.00 hod.

Vlkanová  – štvrtok   9. apríla 16.00 – 18.00 hod.

Badín        – piatok  10. apríla 16.00 – 18.00 hod.

Sviatosť zmierenia je možné prijať aj po osobnom telefonickom dohovore s kňazom farnosti. (č. tel.: 048/4182018)

Návšteva kostola – individuálne.

V nedeľu dopoludnia sú kostoly našej farnosti otvorené
v čase zvyčajného konania bohoslužieb pre súkromnú modlitbu, adoráciu, prijímanie Eucharistie,individuálne prijatie sviatosti zmierenia a pre nevyhnutný kontakt s kňazom farnosti. Telefonický kontakt na osobný dohovor s kňazom farnosti:
048/4182018

Sviatosť zmierenia je možné prijať aj po osobnom telefonickom dohovore s kňazom farnosti. To iste platí aj pre prijatie sviatosti pomazania chorýchChorých a nevládnych, ktorí nemôžu prísť do kostola prijať sviatosti, navštívi kňaz v ich domácnosti po ústupe pandémie.

Liturgický kalendár:

5.4. :  Nedeľa Utrpenia Pána. Kvetná nedeľa. Začína sa Veľký týždeň.
6.4. : Pondelok Veľkého týždňa.
7.4. : Utorok Veľkého týždňa.
8.4. : Streda Veľkého týždňa.
9.4. : Štvrtok Veľkého týždňa. Zelený štvrtok Pánovej večere.
10.4.Veľký piatok. Deň pokánia v celej Cirkvi: všetci kresťania katolíci od 14. roku svojho života sa zdržujú mäsitého pokrmu a katolíci od 18. do 60. roku života zachovávajú aj pôst (obmedzenie jedla). Slávenie utrpenia a smrti Pána.
11.4. Veľká (Biela) sobota Pánovho spočívania v hrobe. Po západe slnka – vigília svätej noci, v ktorú Pán vstal z mŕtvych.
12.4. : Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania.Slávnosť s oktávou.

Pri prežívaní a oslave veľkonočného tajomstva Ježiša Krista v domácnostiach si udržme duchovné spojenie s celým farským spoločenstvom, ako aj s celou Cirkvou!

Pokojné a milostiplné slávenie veľkonočných sviatkov!

 

 

 

 

 

 

Sväté omše

 

Nedeľa 
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa 

 

Liturgický prehlad týždna.

Nedeľa
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

 

Modllitba za mier a zmierenie medzi národmi

Všemohúci Bože, voláme ťa naším Otcom,
pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom.

Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji
a v tvojej láske a posielaš nám Ducha Svätého,
aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu.

Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj,
keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete:

aby všetci ľudia pochopili, že nik nemá právo dosahovať
svoje záujmy násilím a nenávisťou,
aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať
z vlastného domova,
aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí,
aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť,
aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov.

Prosíme ťa, Otče, za Svätú Zem, Irak, Sýriu, Ukrajinu
a všetky krajiny, v ktorých človek bojuje proti človeku,
brat proti bratovi:

nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou,
pokoj a mier nad každým konfliktom,
ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva.

Nech tvoj Duch premôže tvrdosť ľudských sŕdc.

O to ťa prosíme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva večného pokoja. Amen.

 

 

 

Pri zistení chyby( či už gramatickej alebo rozdielu s oznamami v kostole) kontaktujte správcu stránok.