máj 27

Farská púť do Medžugoria

Farská púť do Medžugoria

Naša farnost‘ organizuje v dňoch 30.07.2018 – 07.08 2018 púť‘ do Medžugoria s duchovným doprovodom pána farára Miloša Jakubíka
 

 

ORGANIZÁCIA PÚTE

Predbežný program :

 1. deň -odchod zo Slovenska (v popoludnajších hodinách) 30.07.2018 …
 1. deň -príchod na Vepric (sv. omša, 9-hodinová prestávka s pobytom pri mori na Makarskej riviére v závislosti od počasia), príchod do Medžugoria v podvečerných hodinách.
  Po príchode a ubytovaní sa je naplanovaná večera.
 1. -7. deň – program 29.Festivalu mladých – Mladifest 2018.
 1. deň -raňajky, odchod z Medžugoria na Makarskú riviéru, 9-hodinová prestávka s možnost’ou pobytu pri mori, odchod na Slovensko v podvečerných hodinách.
 1. deň -príchod na Slovensko ráno 08.2018.

 

CENA 240,- €

Cena obsahuje

 • doprava moderným autobusom
 • 6 x ubytovanie s polpenziou
 • cestovné poistenie

 

KONTAKT

 • p.Anna Debnarová 0915 979939

 

máj 01

Prenajatie pozemkov

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Badín, Banská 26, 976 32  Badín

OZNAM

o zámere prenajať pozemky

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Badín, IČO: 31932720 (ďalej vyhlasovateľ) oznamuje, že má na prenájom: lesné pozemky, trvalé trávnaté porasty a ostatné plochy, nachádzajúce sa v katastrálnom území Badín, okres Banská Bystrica, obec Badín. Pozemky sú evidované na liste vlastníctva č. 1155 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Badín. Podrobná špecifikácia pozemkov je uvedená v sumarizačnom liste, ako súčasť tohto oznamu zverejnený na webovej stránke farnosti http://badin.fara.sk/. Záujemcovia môžu svoju ponuku predložiť na celok uvedených pozemkov alebo len na časť pozemkov podľa druhu vyznačeného v priloženom sumarizačnom liste,ktorý nájdete tu

Doba nájmu: na dobu určitú 10 rokov – od 01. 01. 2019 v súvislosti s ukončením doby trvania súčasne uzatvorených nájomných zmlúv k 31. 12. 2018.

Ponuka musí obsahovať:        

 1. Návrh výšky ceny nájmu za m2– prepočtom na „ha“.
 2. Zámer využitia predmetu nájmuvyjadrený jednoduchým opisom a podmienky nájmu. Po ukončení lehoty stanovenej na predkladanie ponúk bude prebiehať osobné stretnutie s každým záujemcom. V ponuke žiadame uviesť kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail.
 3. Skúsenosti v hospodárení v lesoch.

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku a podpísaná osobou oprávnenou konať v mene záujemcu (v prípade fyzickej osoby priamo fyzickou osobou, v prípade právnickej osoby štatutárnym zástupcom).

Predloženú ponuku nie je možné meniť a dopĺňať, ani ju upravovať po uplynutí lehoty stanovenej na predkladanie ponúk.

Lehota zverejnenia oznamu o zámere prenechať pozemky do nájmu

Zverejnenie oznamu na webovej stránke farnosti Badín: do 15. 06. 2018

Lehoty a spôsob predkladania ponuky

 • ponuku je potrebné doručiť nasledovne:
 1. a) termín a čas doručenia: do 15. 06. 2018 do 16,00 hod.,
 2. b) forma a počet: písomná forma v jednom vyhotovení
 3. c) spôsob a adresa doručenia:
  poštou na adresu: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Badín, Banská 26, 976 32  Badín
  osobne

Výsledok z vyhodnotenia ponúk sa oznámi každému z účastníkov písomne listom, či uspel alebo neuspel do 10 dní odo dňa vyhotovenia. Zároveň výsledok oznámi na webovej stránke farnosti.

Vyhlasovateľ a úspešný záujemca následne uzatvoria nájomnú zmluvu.

Sumarizačný list .

                                                               Správca farnosti: Mgr. Miloš Jakubík, farár

V Badíne, 1. 5. 2018