okt 09

Na cintorínoch dajme prednosť prirodzenej kráse

Výzva Environmentálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska.

V súvislosti s blížiacou sa spomienkou na našich zosnulých mnohí z nás navštívia cintoríny, aby si uctili pamiatku najbližších a modlili sa za ich spásu. Tradičným prejavom našej úcty je aj skrášlenie hrobov kvetmi a zapálenie sviečok. Dajme však prednosť prirodzenej kráse živých či sušených kvetov
a vencov, nakoľko ich plastové náhrady síce vydržia dlhšie, ale sú veľkou záťažou pre naše životné prostredie, za ktoré ako kresťania nesieme
zodpovednosť. Navyše umelé vence, kvety a plastové kahancové kryty
ani nie sú dôstojným estetickým riešením hodným pamiatky na našich zosnulých.
V prírode sa plastový odpad nerozkladá, škodí živočíchom i človeku, jeho spaľovaním sa do ovzdušia uvoľňujú nebezpečné jedovaté látky. Ak sa
na cintoríne s plastovým odpadom predsa len stretneme, snažme sa o jeho triedený zber a recykláciu, aby sa zbytočne nemiešal s biologicky rozložiteľným odpadom. Našich zosnulých si najviac uctíme úprimnou tichou modlitbou
a jednoduchou prirodzenou úpravou hrobov so zmyslom pre Bohom stvorenú krásu.